Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)
0 lượt xem
[Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)] Xem phim
[stt/Tập 106 - Phần 3-Tập 26] [info] [+] Vạn Giới Tiên Tung [/info] [nd] Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết. [/nd] [br/Phần 3_SV HX] [81|https://hydrax.net/watch?v=12pRnRW9_] [82|https://hydrax.net/watch?v=wyZR0_Saq] [83|https://hydrax.net/watch?v=vltZXsLUy] [84|https://hydrax.net/watch?v=WTHyox4He] [85|https://hydrax.net/watch?v=4WuWIiHiR] [86|https://hydrax.net/watch?v=NanJee7Mt] [87|https://hydrax.net/watch?v=mZ98I6ec3] [88|https://hydrax.net/watch?v=wyqsJ9Zd0] [89|https://hydrax.net/watch?v=55YTbU8rI] [90|https://hydrax.net/watch?v=CE9VhiL-D] [91|https://hydrax.net/watch?v=UMVSh84ar] [92|https://hydrax.net/watch?v=B8Z90jR5Y] [93|https://hydrax.net/watch?v=x3hjFdVqn] [94|https://hydrax.net/watch?v=Xc5GIBbko] [95|https://hydrax.net/watch?v=3yaNI8ADZ] [96|https://hydrax.net/watch?v=UEx5f3vyX] [97|https://hydrax.net/watch?v=jTHP8xwep] [98|https://hydrax.net/watch?v=9N5s5PJ0q] [99|https://hydrax.net/watch?v=11OMYHzhD] [100|https://playhydrax.com/?v=0xByuPcaU] [101|https://playhydrax.com/?v=5EuDtCVUY] [102|https://playhydrax.com/?v=hy_JOdZRo] [103|https://playhydrax.com/?v=U2qH3T97z] [104|https://playhydrax.com/?v=xiRqIEz05] [105|https://playhydrax.com/?v=q4xWDYyf8] [106|https://www.youtube.com/watch?v=gqnUR93lbZA] [br/Phần 3_SV FE] [81|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpmk8m8j84] [82|https://www.fembed.com/v/k857rt3z4xzk1-1] [83|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzpyqpqgjr] [84|https://www.fembed.com/v/k857rt3z4xzp-8k] [85|https://www.fembed.com/v/5qr35tdqylq32z0] [86|https://www.fembed.com/v/l-5dpsn2w82mxee] [87|https://www.fembed.com/v/xwly-a5mjypdg8y] [88|https://www.fembed.com/v/dm08guxqk4drnm0] [89|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm622dlnqw] [90|https://www.fembed.com/v/xwly-a53yyx4e72] [91|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm622dwqe8] [92|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm4wwn4w1j] [93|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2qee-73n2] [94|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp244r0e8q] [95|https://www.fembed.com/v/z8l4ytj2337ng0x] [96|https://www.fembed.com/v/72365bg577j7l5l] [97|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn7zllrr8j] [98|https://www.fembed.com/v/65p4yt0g8nnz8y7] [99|https://www.fembed.com/v/65p4yt0g8nnx0yg] [100|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2qp8n3zz3] [101|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm6g67-r-z] [102|https://www.fembed.com/v/72365bg5kqm4n8e] [102|https://www.fembed.com/v/72365bg5kqm4n8e] [103|https://www.fembed.com/v/m8501t54x3yxwdk] [104|https://www.fembed.com/v/r8wz-tepzkknjjx] [br/Phần 1 + 2_SV HX] [40 tập đầu|https://hydrax.net/watch?v=038FvlX-t] [41|https://hydrax.net/watch?v=AKJe-ktSK] [42|https://hydrax.net/watch?v=YZjG0Ru7b] [43|https://hydrax.net/watch?v=9wFX7hP1n] [44|https://hydrax.net/watch?v=RoYVl5sWe] [45|https://hydrax.net/watch?v=d4OYHqTMJ] [46|https://hydrax.net/watch?v=gsKb1bx2j] [47|https://hydrax.net/watch?v=-9pz3GmbO] [48|https://hydrax.net/watch?v=C31rzdO7c] [49|https://hydrax.net/watch?v=gW3bDnKf6] [50|https://hydrax.net/watch?v=w5ZXGA3ap] [51|https://hydrax.net/watch?v=w73ZIbGYM] [52|https://hydrax.net/watch?v=I6GzkMTeD] [53|https://hydrax.net/watch?v=ori-RdU1Z] [54|https://hydrax.net/watch?v=Yp-BIf5zp] [55|https://hydrax.net/watch?v=pTif8osfQ] [56|https://hydrax.net/watch?v=mBl3yHJhE] [57|https://hydrax.net/watch?v=0PPnH1AG6] [58|https://hydrax.net/watch?v=k3awwoYaq] [59|https://hydrax.net/watch?v=LujeyDUj2] [60|https://hydrax.net/watch?v=dLtXz8UM5] [61|https://hydrax.net/watch?v=wAQzLHs7A] [62|https://hydrax.net/watch?v=-vdUDjnD1] [63|https://hydrax.net/watch?v=V80P6sIxi] [64|https://hydrax.net/watch?v=3WPsnywdg] [65|https://hydrax.net/watch?v=7HzwF5vHe] [66|https://hydrax.net/watch?v=XFCyM5Uzl] [67|https://hydrax.net/watch?v=mf6svIQOG] [68|https://hydrax.net/watch?v=WEa3AZtGj] [69|https://hydrax.net/watch?v=1LsyPR5pr] [70|https://hydrax.net/watch?v=P5R6sJ8yC] [71|https://hydrax.net/watch?v=mPypSLzLJ] [72|https://hydrax.net/watch?v=PR4o5cEm3] [73|https://hydrax.net/watch?v=9r_E0gfMz] [74|https://hydrax.net/watch?v=dPkT8wJx7] [75|https://hydrax.net/watch?v=3mt3Fj48Y] [76|https://hydrax.net/watch?v=qRzH8kYJZ] [77|https://hydrax.net/watch?v=HeTj2e1g3] [78|https://hydrax.net/watch?v=ARnETpnwP] [79|https://hydrax.net/watch?v=P6Hs2DGBf] [80|https://hydrax.net/watch?v=yeLzvG3Nv] [br/Phần 1 + 2_SV FE] [40 tập đầu|https://drive.google.com/file/d/1LXVwHJG_CtjYJ16P2SpbzgjSOpcxyHOn/preview] [41-48|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2g71jdxw] [49|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6l0ykz7k] [50|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp01-key0q] [51|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gy-0rdg] [52|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-3jmxxny] [53|https://www.fembed.com/v/72365bg8lnqw3ym] [54|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gykp72w] [55|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-81e3r8d] [56|https://www.fembed.com/v/72365bg8lnexdly] [57|https://www.fembed.com/v/dm08gux6r8-jyen] [58|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2k076yd4z] [59|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnyrde6y33] [60|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qz-pplpn] [61|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qz-pplpn] [62|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnyrde8qmr] [63|https://www.fembed.com/v/m8501t52p86zee0] [64|https://www.fembed.com/v/q85k-teyz68qlr1] [65|https://www.fembed.com/v/m8501t52rm8lgk4] [66|https://www.fembed.com/v/65p4yt0zm85g53k] [67|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qjy-7d8z] [68|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpw105-64l] [69|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4xwjpgrk] [70|https://www.fembed.com/v/dm08guxnr6j8jn6] [71|https://www.fembed.com/v/dm08guxnr6je44w] [72|https://www.fembed.com/v/xwly-a548-r20r8] [73|https://www.fembed.com/v/m8501t52-784ry8] [74|https://www.fembed.com/v/65p4yt0zw6en5jd] [75|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnyjkd7wzg] [76|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qjy-7k3j] [77|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjng2lg5dy] [78|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn418-8jj] [79|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzldn-28dg] [80|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxrenm0m8]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: 10 tháng 1
    Trạng thái: [stt/Tập 106 - Phần 3-Tập 26]
    Năm phát hành:
    Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018) Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt.